SKRZ / THROUGH

Multimediální instalace / Multimedia installation

SKRZ

Jan Adamus, Ondřej Bělica 
Galerie Věž / Frýdek-Místek / 1. 9. – 30. 11. 2022
Kurátoři: Dagmar Čaplyginová + Tomáš Rozehnal

Multimediální výstava interpretuje vertikální osu svatojánské věže až do jejího maxima. Dochází k průniku skrz celou planetu. Směr vrtu je definován protažením vertikály kostela jakožto geometrické normály k zemskému povrchu. Instalace pracuje s výtvarnými elementy kruhu, spirály a světla. Vnější světelná spirála vyznačuje těžební bod, směr vrtu a podobně jako maják upozorňuje návštěvníky na kilometry daleko. Vnitřní audiovizuální instalace vytváří iluzi průniku skrz zemský povrch, jeho jádro a odhaluje překvapivé nálezy v dosud neprozkoumaných hlubinách.Posláním této umělecké intervence je proměna vnímání svatojánské věže ve všech jeho měřítkách: objekt – architektura – město – planeta.

Projekt SKRZ se jako první v historii site specific instalací v Galerii Věž zabývá věží jako celistvým objektem, aniž by některá z částí celku byla opomíjena. Elementární tvar kruhu, umocněn světlem, odkazuje k mnoha symbolickým konotacím a je úhrnným prvkem celého projektu uvnitř i vně: od vnější světelné spirály (z dálky kruhu) po vnitřní světelný kruh umístěný pod zvony, lehce spočívající na mohutných trámech a stvrzující tak svůj nehmotný původ, až po stejně velký, pískem vymezený (vysypaný) kruh projekční plochy.

THROUGH

Jan Adamus, Ondřej Bělica 
Gallery Věž / Frýdek-Místek / 1. 9 – 30.11 2022
Curators: Dagmar Čaplyginová + Tomáš Rozehnal
 

The multimedia exhibition interprets the vertical axis of the Tower up to its maximum. There is a penetration through the entire planet. The direction of the borehole is defined by extending the vertical of the church as a geometric normal to the earth’s surface. The installation works with the creative elements of circle, spiral and light. The outer spiral of light marks the mining point, the direction of the well and, like a lighthouse, alerts visitors from kilometers away. The internal audio-visual installation creates the illusion of penetration through the earth’s surface, its core, and reveals surprising findings in hitherto unexplored depths. The mission of this artistic intervention is to transform the perception of St. John’s Tower in all its scales: object – architecture – city – planet.

The THROUGH project is the first in the history of site-specific installations in the Tower Gallery to deal with the tower as a complete object, without neglecting any part of the whole. The elemental shape of the circle, enhanced by light, refers to many symbolic connotations and is the overall element of the entire project inside and out: from the outer light spiral (from a distance of the circle) to the inner circle of light placed under the bells, lightly resting on massive beams and thus confirming its immaterial origin , up to an equally large, sand-defined (filled) circle of the projection surface.

projection mapping
foto - archiv autorů
foto - archiv autorů
foto - archiv autorů
foto - Adam Michna
foto - archiv autorů
foto - Kateřina Kavková
foto - Patrik Havelka
foto - Kateřina Kavková
foto - Petr Hájek
foto - Kateřina Kavková